Seminarium 8 grudnia 2015:

Karolina Wróbel
Zwierzęta w getcie warszawskim - problemy badawcze


Abstrakt

Seminarium poświecone będzie refleksji nad obecnością zwierząt w getcie warszawskim. Gettoizacja wpłynęła nie tylko na przedefiniowanie kondycji człowieka, lecz także zwierząt i relacji międzygatunkowych. Getto było przestrzenią, w której wbrew potocznym wyobrażeniom zwierzęta towarzyszyły człowiekowi, stanowiły sferę jego otoczenia, ale także wchodziły z nim w interakcję. Istotny wydaje się zatem namysł nad tym, co w czasie wojny działo się ze zwierzętami i jak funkcjonowały one w kontekście Zagłady. Takie ujęcie problemu stanowi niejako wyzwanie dla historii ujmowanej wedle definicji Marca Blocha jako nauki o ludziach w czasie. Postawione zostanie jednocześnie pytanie o to, jak można badać związki ludzi i zwierząt w odniesieniu do przeszłości i czy możliwa jest inna wersja historii w rozumieniu rica Barataya. Punktem wyjścia do dyskusji będzie tekst poświęcony psom w getcie warszawskim.


mgr Karolina Wróbel

Doktorantka w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej UW, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą relacjom ludzi i zwierząt w czasie II wojny światowej. Absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim (autorka pracy magisterskiej na temat obecności zwierząt w getcie warszawskim).